NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Jord, vatn og miljø
Fangdammer.jpg Bioforsk Jord og miljø utfører forsking og oppdragstenester innanfor jordkvalitet og jordressursar, klimagassar og karbonlagring i jord, avrenning frå jordbruksareal, vasskvalitet og forvaltning av vassressursar, arealbruk, naturbaserte reinseløysningar, energi og gjødselressursar i biomasse, samt natur og miljø i Barentsregionen. Senteret deltar i ei rekkje forskingsprosjekt i inn- og utland. Les nytt fra Jord og miljø.

MER OM Jord, vatn og miljø:
Fagområdet omfattar blant anna vasskvalitet, hydrologi, hydrogeologi, integrert vassressursforvaltning og effekter av klimaendringar.


Fagområdet omfattar miljøteknologi som reduserer forureining til vatn, jord og luft som kjem frå hushald, deponi og samferdsel. Vi jobbar også med miljøovervaking, prøvetaking og analyse av miljøparametrar, og tilbyr laboratorietenester.


Fokusområda for FoU-verksemda på Svanhovd-avdelinga vår er: Genetikk på brunbjørn, fenologi som verktøy i klimaforsking, nordlege nytte- og prydplanter, verneområder og sårbare artar. Svanhovd er ein aktiv brubyggjar i miljøsamarbeidet i Barentsregionen, og har sidan 1993 hatt ein viktig funksjon i det offisielle norskrussiske miljøvernsamarbeidet. Eit temasenter for brunbjørn blei  etablert på Svanhovd i 2012.


Fagområdet omfattar avrenning frå jordbruksareal og tiltak for å redusera avrenninga. Erosjon og avrenning av næringsstoff og pesticid er sentrale problemområde. Tiltaka vi arbeider med omfattar blant anna redusert jordarbeiding, gjødsling, hydrotekniske anlegg, vegetasjonssoner og fangdammar. Utvikling av tiltaksanalysar og andre verktøy for lokal forvaltning av nedbørfelt inngår i fagområdet.


Fagområdet omfattar problemområde knytta til jord og klima, med vekt på karbonlagringsteknologi (biokull), organisk
materiale i jord, klimagassar, klimatiltak i landbruket og miljøgifter (økotoksikologi, remediering og risikovurdering).


Fagområdet omfatter problemstillinger knyttet til biologisk behandling av organisk materiale som kan bidra til fornybar energi og resirkulering og ikke-fornybare ressurser.


Bioforsk Jord og miljø har brei ekspertise på EUs Vanndirektiv. Vi gjev råd til forvaltningsorgan, og utfører forsking, utviklingsoppgåver og andre oppdrag på overvaking og tiltak. Vi dekkjer både overflatevatn og grunnvatn.


JM Info har skiftet navn til NIBIO Miljø og naturressurser Aktuelt. Dette er et nyhetsbrev som kommer ut med 3-4 nummer i året. Miljø og naturressurser Aktuelt er gratis og sendes til din e-postboks.a a a