NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Grøntmiljø
Nær 80 prosent av den norske befolkningen bor i dag i byer og tettsteder. Parker, bostedsnære grøntarealer og andre friområder er viktige for trivsel, livskvalitet og god helse for stadig flere. Men økt press på grøntarealene stiller krav til utformingen av grøntområder med hensyn på estetiske kvaliteter og bruksverdi, samtidig skal kostnader til etablering og skjøtsel holdes nede. Bioforsk Grøntmiljø driver forskning og utvikling innen bruk av vegetasjon i byer og tettsteder, langs veier og i industriområder for å løse miljøproblemer og gi folk en bedre hverdag.

etablering og skjøtsel_1_web.jpg
En optimal etablering og skjøtsel er avgjørende for kvaliteten til grøntarealer. For aktørene som skal etablere grøntarealer er det viktig å bruke de metodene som gir best resultat.


bytrær_web.jpg
Bytrær har viktig symbolverdi for stedene og nytteverdiene er store. De vanskelige vekstforhold kan gi store skader og redusere levetiden til trærne. Mange av våre viktigste treslag er nå sterkt truet av nye sykdommer og skadedyr.


Revegetering. Foto: Arne Sæbø
Mange utbygginger og andre tekniske inngrep i naturen som kraftutbygging, gruvedrift, alpinanlegg, vegbygging og etablering av deponi etterlater betydelige sår i landskapet. Mange av inngrepene skjer i sårbar natur og verdifulle landskap og det er i de fleste tilfeller et ønske om en rask tilbakeføring av vegetasjon både av estetiske hensyn og for å hindre erosjon, men også for raskt tilbakeføre økologiske prosesser og nettverk.


bruk av vegetasjon_web.jpg
Bruk av vegetasjon i vegetasjonssoner, léplantinger og landskapsplantinger for å skape et mer gunstig klima, legge til rette for biologisk mangfold, skjerme for innsyn, fange opp støv og forurensing, bedre luftkvalitet og dempe støy er viktig for et godt bymiljø. Bioforsk har lang erfaring med disse problemstillingene og jobber med å ta kunnskapen i bruk på nye områder.


fremmede arter_web.jpg
Spredning og etablering av innførte planteslag kan utgjøre en trussel mot det biologiske mangfoldet i norsk natur. Hvordan klimatilpasning og respons på klimaendringer påvirker risikoen for spredning er problemstillinger Bioforsk prøver å finne svar på.


juletrær_web.jpg
Forholdene for produksjon av juletrær er gode i Norge, særlig langs kysten fra Svenskegrensen til Trøndelag. Nordmannsedelgran passer best i kystklima, der vintertemperaturen ikke blir for lav, mens fjelledelgran trives best der vårene ikke kommer for tidlig.


a a a