NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Vanndirektivet - EUs Rammedirektiv for vann
Innsjø. Foto: Ragnar Våga Pedersen
Bioforsk Jord og miljø har brei ekspertise på EUs Vanndirektiv. Vi gjev råd til forvaltningsorgan, og utfører forsking, utviklingsoppgåver og andre oppdrag på overvaking og tiltak. Vi dekkjer både overflatevatn og grunnvatn.

EUs Rammedirektiv for vann, eller Vanndirektivet, innebærer en mer helhetlig og økosystembasert forvaltning av ferskvann, grunnvann og kystvann i Norge. Hovedformålet med Vanndirektivet er at alle norske vannforekomster skal oppnå god økologisk tilstand.


www.bioforsk.no/tiltak finner du flere relevante infoark om vanndirektiv-relaterte saker.

Bioforsks hovedoppgave er å bidra med faglig velfunderte råd basert på vår forskning og utvikling. Vi rådgir forvaltningen direkte gjennom deltakelse i utvalg og råd, og påtar oss også oppdrag innen alt fra karakterisering, klassifisering, overvåking og tiltaksanalyser. Bioforsks tverrfaglige kompetanse benyttes derfor i ulike sammenhenger til støtte for gjennomføring av direktivet. Vår FoU-aktivitet søker å gjøre gjennomføringen av Vanndirektivet mest mulig kostnadseffektiv for forvaltningen.

Vi arbeider innenfor en rekke av Vanndirektivets områder, både innen overflatevann og grunnvann: 

Karakterisering og klassifisering

Bioforsk har bl.a. bidratt til nye klassegrenser for fosfor i lavlandsvassdrag. I tillegg til spesialkompetanse på næringsstoffer i vassdrag har vi kunnskap om hydromorfologi og har bidratt til klassegrenser for morfologiske inngrep i vassdrag. Riktige økologiske mål i hver vannforekomst er nødvendig for å kunne gjennomføre direktivet mest mulig kostnadseffektivt.

Miljøovervåking

Bioforsk utfører overvåking av vassdrag og grunnvann i henhold til Vanndirektivet. Vi gjennomfører langsiktig overvåking av små jordbrukspåvirkede bekker og jordbruksaktiviteter i tilhørende nedbørfelt. Vi utfører også FoU for å bedre overvåkingsteknikk. Bioforsks prosjekter innen grunnvannsovervåkning omfatter bl.a. kontroll av vannbalanse og vannkvalitet med moderne sensorteknologi. Data kan presenteres on-line hjelp av web løsninger. Vi har rammeavtale med flere store analyselaboratorier. Morsa/Vansjø- og Leiravassdraget er eksempler på overvåkingsprosjekter knyttet til Vanndirektivet.

Tiltak

Bioforsk har særlig kompetanse på tiltak som reduserer forurensing fra jordbruk og spredt avløp fra boliger og hytter. Jordbrukets tiltak omfatter bl.a. redusert jordarbeidng, gjødsling, vegetasjonssoner og fangdammer. Bruk av naturbaserte løsninger basert på jord/løsmasser, dammer, våtmarker og annen filterteknologi for å redusere tilførsler fra spredt avløp er et annet spesialområde. Vi har også god kompetanse på tiltak innen andre sektorer, som for eksempel avrenning fra veier og urbane områder, flyplasser, jernbane og deponier, foruten vannkraft. Bioforsk kan bistå med vurdering, planlegging og oppfølging av ulike tiltak. 

Bioforsk har bred erfaring med å lede prosjekter på tvers av kommunegrenser for å gjennomføre en helhetlig og kostnadseffektiv forvaltning av vassdraget. Vi har utviklet en rekke modellverktøy som er svært nyttige i vurderingen av kostnadseffektive tiltak, disse presenteres bl.a. i Tiltaksveilederen for landbruk. Vi har gode relasjoner med viktige samarbeidspartnere, blant annet NIVA, NILF, og NVEs Hydrologisk avdeling.

a a a