NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Miljøteknologi og renseprosesser
Fagområdet omfattar miljøteknologi som reduserer forureining til vatn, jord og luft som kjem frå hushald, deponi og samferdsel. Vi jobbar også med miljøovervaking, prøvetaking og analyse av miljøparametrar, og tilbyr laboratorietenester.

NAT_ingress_Avløp.jpg
Avhengig av stedlige løsmasser, kan avløpsvannet infiltreres direkte i grunnen, filtreres i filtre med tilkjørte masser eller det kan benyttes annen teknologi som minirenseanlegg. Jord kan være et utmerket filter for drikkevann og avløpsvann. 


NAT_deponi_K1.jpg
  1. Avfallsdeponier kan ha negativ innvirkning på miljøet i jord, luft og vann. Utslipp av drivhusgassen metan, luktgasser og forurenset sigevann kan gi alvorlige belastninger. God miljøovervåkning er viktig for å skaffe informasjon om problemene og foreslå tiltak.


NAT_avrenning_K3.jpg

Overvann er nedbør som ikke infiltrerer i grunnen, men renner av på harde overflater som tak, veier, parkeringsplasser og flyplasser. Vannet kan inneholde høye konsentrasjoner av miljøgifter, suspendert materiale, næringsstoffer og salt.NAT_ingress_Feltlab.jpg

Måletekniske gruppe er spesialisert på miljøovervåkning og miljøprøvetaking av overflatevann og grunnvann. Her tilbys tjenester innen vannmengdemåling, sensorovervåkning, datalogging og datapresentasjon på web-løsninger. Seksjonen har også ansvar for drift av et forsøks- og forskningslaboratorium. På dette laboratoriet kan forskerne utføre en rekke forskjellige undersøkelser under kontrollerte forhold.Kulturminner_ingressbilde.png
Fysiske, kjemiske og mikrobiologiske forhold er avgjørende for nedbrytningshastighet i arkeologiske kulturlag. Bioforsk har i samarbeid med NIKU en rekke prosjekter med overvåking av bevaringsforhold i arkeologiske kulturlag i norske middelalderbyer og gårdshauger.


a a a

NAT_avløp_K3.jpg

NAT_NatrensK2.jpg

NAT_NatrensK3.jpg

NAT_NatrensK4.jpg

NAT_NatrensK5.jpg

NAT_avløp_K8.jpg

NATrenseprosesserSkjema.jpg

NAT_NatrensK8.jpg

NAT_deponi_K1.jpg

NAT_ingress_Feltlab.jpg

 Kunnskap om geofag som jordtypenes utbredelse og sammensetning og vannets strømning i jord er en forutsetning for å utnytte naturgrunnlaget til vannrensing.

 I Norge er det mange store grus- og sandavsetninger som er godt egnet til grunnvannsforsyning eller rensing av avløpsvann.

Infiltrasjon i jord er den vanligste rensemetoden i Norge. Figuren viser et typisk anlegg for enebolig med slamavskiller, pumpekum etterfulgt av en eller flere infiltrasjonsgrøfter. Bioforsk er en premissleverandør for utvikling av teknologi for mindre avløp.

 Prosesser for nedbrytning og tilbakeholdelse undersøkes i vårt forsøkslaboratorium. Her testes ulike filtermaterialer i kolonner under kontrollerte forhold. En oversikt over undersøkelser vi kan foreta i laboratoriet finner du et annet sted på denne siden.

 I avløpsvannet finnes næringsstoffer som bør gjenbrukes til plantevekst. Kretsløpsteknologi for avløp tar vare på næringsstoffer, vann og energi i avløpet på en hygienisk sikker måte. Bioforsk tester ut alternative avløpssystemer og toalettløsninger.

Bioforsk har utviklet verktøyet WEBGIS avløp for kommunene hvor data fra mindre avløpsanlegg kan registreres og utslipp til vassdrag kan beregnes.

 I naturlige og konstruerte våtmarker utnyttes renseprosesser i jord, sediment, vann og vegetasjon til å rense avløp og avrenning fra ulike kilder.

 Langs motorveger vil det være store utslipp av ulike forurensninger. Bioforsk har utviklet rensedammer for avrenning fra landbruk, veger og urbane områder. Siden en god del av forurensninger er tilknyttet partikler vil sedimentering av partikler være en viktig renseprosess i slike anlegg.

 Avfallsdeponier kan gi miljøproblemer i form av forurenset sigevann, vond lukt og utslipp av klimasgasser. Bioforsk har kompetanse innen miljøovervåkning, miljørisikovurderinger og tiltak for å begrense utslipp til jord, vann og luft fra deponiene.

 Riktig uttak av prøver og bruk av moderne måleteknikk og sensorteknologi er en forutsetning for gode data til forskning og kunnskapsbasert miljøforvaltning. Bioforsk Jord og miljø har en egen måleteknisk gruppe som bistår med teknisk utrustning og oppfølging i felt.