NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Arealbruk og tiltak
Fagområdet omfattar avrenning frå jordbruksareal og tiltak for å redusera avrenninga. Erosjon og avrenning av næringsstoff og pesticid er sentrale problemområde. Tiltaka vi arbeider med omfattar blant anna redusert jordarbeiding, gjødsling, hydrotekniske anlegg, vegetasjonssoner og fangdammar. Utvikling av tiltaksanalysar og andre verktøy for lokal forvaltning av nedbørfelt inngår i fagområdet.

Avrenning fra landbruksarealer er ressurser på avveier. Foto: Bioforsk

Landbruksavrenning kan ha negative effekter både for jordkvalitet og for vannkvalitet. For jordbruket er bevaring av ressurser av stor betydning for en fremtidig jordbruksproduksjon. Miljøbelastningen ved landbruksavrenning fører til redusert vannkvalitet. Bioforsk jobber med å øke forståelsen av prosesser som fører til avrenning av jord, næringsstoffer og pesticider fra jordbruksdominerte nedbørfelt.GIS-baserte analyseverktøy er under utvikling for en effektiv tiltaksgjennomføring. Foto: Bioforsk

For å redusere avrenning fra landbruksarealer gjennomføres en rekke tiltak i landbruket. Tiltakene omfatter bl.a. redusert jordarbeiding, redusert gjødsling og ulike rensesystemer. EUs Rammedirektiv for vann pålegger kostnadseffektive tiltak for å bedre økologisk status til akseptable nivåer. Bioforsk jobber med utvikling av en rekke modellverktøy til bruk for tiltaksanalyser.Testing av ulike filtermaterialer for rensesystemer. Foto: Bioforsk

Vegetasjonssoner og fangdammer i jordbrukslandskapet er effektive tiltak for å forbedre vannkvaliteten i jordbruksavrenningen. Bioforsk har gjennom langvarige forsøk vist at disse tiltakene har god renseeffekt for både jord og næringsstoffer. Nye rensesystemer er under utvikling i Bioforsk.  Bl.a. rensefiltre for å redusere en større andel av de løste næringsstoffene og kumdammer som bidrar til forbedring av de hydrotekniske anleggene.Ved mye nedbør og vannmettet jord, kan det bli stor avrenning fra jordbruksarealer. Foto: Bioforsk
Klima og vær har vesentlig betydning for landbruksavrenningen. Vannet er den drivende kraften i avrenningen av næringsstoffer, som fører til at næringsstoffer tapes fra jord og tilføres resipienter.


Ansatte i seksjon Arealbruk og tiltak

a a a

Fangdammer reduserer forurensningen fra jordbruksområder

Tiltaksgjennomføring rundt vestre Vansjø.

Erosjon i bekkeskrenter - en vesentlig kilde.

Fangdammer reduserer forurensningen fra jordbruksområder.

 Tiltaksgjennomføring rundt vestre Vansjø.

Erosjon i bekkeskrenter - en vesentlig kilde.