NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Vannkvalitet og hydrologi
Fagområdet omfattar blant anna vasskvalitet, hydrologi, hydrogeologi, integrert vassressursforvaltning og effekter av klimaendringar.

Båt på Vansjø. Foto: Bioforsk

Bioforsk overvåker vannkvalitet i grunnvann, bekker og elver blant annet i forbindelse med implementeringen av vanndirektivet, og bruker data i ulike tilstandsvurderinger, trendanalyser og modeller.Jordbrukslandskap. Foto: Bioforsk

Innen overflatehydrologi satser vi særlig på å forstå hydrologiske prosesser i jordbruksdominerte nedbørfelt (agrohydrologi). Vi arbeider med ulike modeller for å få bedre kunnskap om bl.a. effekten av klimaendringer på hydrologi og vannkvalitet.Feltarbeid, prosjekt Soil Cam, OSL, Gardermoen. Foto: Bioforsk

Vi leder flere store internasjonale og nasjonale prosjekter om grunnvann. Forskningen gir økt prosessforståelse om strømningsforhold i markvanns- og grunnvannssonen, samt hvordan vannkvaliteten påvirkes av landbruk, samferdsel og andre forurensningskilder.Risplanting i Godavari River Basin, India. Foto: Ragnar Våga Pedersen

Med forskere innen både natur- og samfunnsfag arbeides det i flere tverrfaglige prosjekter med bl.a. utvikling av verktøy for beslutningstakere. Forskningen baseres på en integrert forståelse av naturforhold, samfunnsforvaltning og brukernes behov.Feltarbeid i prosjekt STRIVER. Foto: Bioforsk

Bioforsk deltar i en rekke internasjonale samarbeidsprosjekter om vann og vannressurser, og har et bredt internasjonalt kontaktnett både i og utenfor Europa.Kontaktinformasjon, seksjonens ansatte

a a a

Kurestasjon, Hobøl

Snøsmelting, Skuterud

Jovafelt i Skuterud

Grunnvannforskning på Gardermoen

Stakeholders meeting på Balkan, SoilCam

Kanopadling på Vansjø

Risplanting, Godavarin River Basin, India

Vanning under vannkrise i Sudan

Ras

Risbonde i Tamil Nadu, India

Vannkvalitet i elver og bekker kan måles på mange ulike måter - Bioforsk arbeider for å videreutvikle metodikken.

Endringer i klima gir nye utfordringer for miljøforvaltningen - når vintrene blir mer ustabile øker avrenningen av næringsstoffer.

Agro-hydrologi omsetter hydrologisk kunnskap til praksis: I JOVA-feltene overvåkes hydrologi slik at vi øker kompetansen for å møte klimaendringene.

Hvordan står det til i grunnen? Bioforsk er et ledende institutt innen hydrogeologisk forskning.

Brukerne av vannet er en viktig del av integrert vannressursforvaltning. Vi  utfører tverrfaglige forskningsprosjekt med både samfunns- og naturvitenskaplig kompetanse.

 EUs Rammedirektiv for vann har som mål å oppnå god økologisk status. Til det trengs forskning på vannkvalitet både i grunnvannet og overflatevann.

Vann er viktig for matvareproduksjonen. Bioforsk kombinerer kompetanse på vann, mat og klima i integrerte prosjekter.

Vannkrisen i verden er alles ansvar. Bioforsks kompetanse benyttes over hele verden for bedre vannforvaltning.

Klimaendringer kan gi økning av skred og ras langs med vassdragene, som igjen kan gi økte tilførsler av næringsstoffer til innsjøer og kystområder.

Bioforsk har et bredt internasjonalt kontaktnett både i Europa og i andre verdensdeler. I India har vi for tiden flere prosjekter om vann.