NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Grovfôr

Grovfôr frå innmark og utmark er basis for ein stor del av husdyrhaldet. Du finn verksemd knytt til fagområdet på mange av Bioforsk sine einingar, i alle landsdelar. Vi arbeider "frå jord til bord": frå sortsprøving via driftsteknikk som gjødsling, beitebruk, haustesystem og fôrkonservering til dyras åtferd, yting og produktkvalitet, samt verknad av driftssystem på kulturlandskap og miljø.KVI Kvitkløversorter- Foto: Anne Kjersti Bakken

Utprøving nye sortar er viktig for å gje dyrkarane plantemateriale av høg yteevne og kvalitet, tilpassa svært varierande veksevilkår i ulike delar av landet. Vi tester eittårige (grønfôr) og fleirårige (eng) artar av gras og belgvekstar. Vidare vert artane prøvde i forsøk med frøblandingar til slått og beite, for å finna korleis dei høver i lag eller konkurrerar med kvarandre.Tung_stripe.jpg Foto: Oddbjørn Kval-Engstad
Avling og kvalitet har nær samanheng med vilkåra for vekst på ulike jordartar. Bioforsk har høg kompetanse på næringsbehov og gjødslingsnormar til grovfôrvekstar, mineralinnhald i vekstane og gjødsling med husdyr- og handelsgjødsel. Vi arbeider og med tema som biologisk nitrogenfiksering, næringsstoffbalanse ved ulike driftsmåtar og jordpakking og køyreskader.


Kyribeite.jpg Foto: Astrid Johansen
Korleis du nytter jord og planter er avgjerande for kva du får ut av dei. Sentrale tema er beitebruk og -åtferd til småfe og storfe, mjølk- og kjøtproduksjon frå beite og/eller konservert fôr. Vidare fôrkvalitets- og avlingsprognosar, og verknad av hauste- og driftsintensitet på avling, kvalitet og økonomi. Vi arbeider og med konservering av fôrvekstar, og fermenteringskvalitet og hygienisk kvalitet i konservert fôr.


KVI Kløver i is. Foto: Anne Kjersti Bakken

Landbruk påverkar miljøet, og klima påverkar landbruket. Vi har og utviklar mykje kunnskap om utnytting og tap av næring ved ulik bruk av husdyr- og handelsgjødsel. Verknad av klima på plantevekst, med tilpassing av dyrkinga ved endra klimaforhold er ei sentral oppgåve. Utslepp av klimagassar frå grovfôrbaserte husdyrproduksjonar, i lag med den totale miljøbelastninga vert eit viktig tema.Lam_gammaltbeite.jpg Foto: Oddbjørn Kval-Engstad
Innan vårt fagområde er særleg samanhengane mellom fôrkvalitet, dyrehelse og matkvalitet sentrale. Døme på dette er utmarksbeite og ulike vekstars verknad på samansetning/kvalitet i mjølk og kjøt. Eit anna døme er verknaden av grovfôrkvalitet på dyrehelsa gjennom mineralinnhald eller beiteparasittar.


a a a

KVI Gjenvekst-forsøk

KVI Thorbjørn Wikmark og Anne Langerud måler grønnfôr

KVI Anne Langerud og Helge Bonesmo sorterer planter

Ku med beiteaktivitetsmåler

KVI AK Bakken noterer i felt

KVI Beitemåler