NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Miljø og utmarksressursar
Utmarksressursar i nordområda representerer eit stort potensial for landbruksbasert næring, samtidig som konfliktnivået mellom ulike interessentar kan vera høgt. Bioforsk Nord har bygd opp kompetanse på førebygging av viltskadar. Dette omfattar rovviltskadar på husdyr, beiteskadar av gjæser og hjortevilt, og andre konfliktområde mellom landbruk og viltinteresser. Revegetering og næringsutvikling med basis i utmarksressursar inngår også i fagfeltet. Vi utfører miljøbiologiske og landbruksfaglege utgreiingar i samband med utbyggings- og vernesaker, og vi utarbeider også sårbarhetsanalysar og forvaltningsplanar, enten åleine eller i samarbeid med andre fagmiljø.

Blåbær. Foto: Jon Schärer.
Fargesterke frukter, bær og grønsaker inneheld ofte mykje antioksidantar på grunn av høgt innhald av flavonoid og karotenoid. Dei ville bærslaga krøkebær (krekling), blåbær, tyttebær og tranebær er blant dei "beste i klassen". I Noreg rotnar store mengder viltveksande bær kvar haust fordi folk ikkje orkar å plukka og utnytta denne ressursen. I staden vert det importert tonnevis med villbær. Vi håpar forskinga vår kan medverka til at fleire får augo opp for verdien av villbæra.


Bioforsk Nord Tjøtta skal prøve ut et gjerdesystem for rein basert på elektroniske impulser ut fra GPS koordinater. Foto Håkon Sund.jpg
Norsk viltskadesenter er et nasjonalt kompetansesenter som skal bidra til gode løsninger av konflikter mellom vilt og næringsutøvelser, spesielt landbruksdrift. Vi driver rådgivning, forskning og utvikling innenfor forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader, beiteskader og avlingstap forårsaket av gjess og hjortevilt samt kartlegging av tapsårsaker hos beitedyr. Se kompetansesenterets egen nettside her.


Forsøk med revegetering
Norges økosystemer og det biologiske mangfoldet påvirkes i stadig økende grad av naturinngrep. Eksempler på dette er aktiviteter i tilknytning til kraftutbygging, veibygging, etablering av hyttefelt, alpinanlegg og forsvarsaktiviteter. Bioforsk har i de siste 10-årene vært en aktiv aktør for økt forståelse og forvaltning av mange av de berørte økosystemer og landskapstyper. Bl.a. har Bioforsk opparbeidet seg omfattende kompetanse innen oppformering av stedeget plantemateriale til revegetering i nordnorske og arktisk-alpine strøk, restaurering av kulturlandskap og restaurering av forurensede arealer av tungmetall.


Utmark - sauer Endalen foto .JPG
Urørt natur og attraktive kulturlandskaper gir opplevelse og etterspørres i økende grad fordi de er mangelvare i mange land. Disse verdiene må tas vare på samtidig som de brukes til å fremme trivsel, friluftsliv og næringsaktivitet. Bioforsk arbeider i dette skjæringspunktet for en bærekraftig utvikling.


Landbruksbygg: Et vanlig syn: eldre fjøs i Troms. Bilde: Ulrike Naumann
Vi har erfaring med forskning på ulike skjøtselsformer i kulturlandskapet, vegetasjonskartlegginger, utarbeiding av skjøtsels- og forvaltningsplaner og kunnskapsformidling på ulike nivå innen fagfeltet. Vår kompetanse er innen biologiske registreringer, skjøtselstiltak og landskapsøkologi.


a a a