NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Revegetering og restaurering i landskapet
Revegetering. Foto: Arne Sæbø
Mange utbygginger og andre tekniske inngrep i naturen som kraftutbygging, gruvedrift, alpinanlegg, vegbygging og etablering av deponi etterlater betydelige sår i landskapet. Mange av inngrepene skjer i sårbar natur og verdifulle landskap og det er i de fleste tilfeller et ønske om en rask tilbakeføring av vegetasjon både av estetiske hensyn og for å hindre erosjon, men også for raskt tilbakeføre økologiske prosesser og nettverk.

Etter inngrep er ofte vekstforholdene vanskelige med eksponerte undergrunnsmasser og berg og ødelagt jordprofil. I tillegg er det i mange tilfeller kort vekstsesong, tørkestress og begrensede muligheter for spontan etablering fra lokal vegetasjon. Her kan det være viktig med tiltak for å få etablert et vegetasjonsdekke og få i gang den spontante etablering av vegetasjon.

Bioforsk kan bidra med kunnskap om 

-      Hvordan redusere skadeomfanget i gjennomføring av inngrep
-      Metoder for effektiv og rimelig etablering av vegetasjon etter inngrep
-      Rett bruk av plantemateriale: stedegent og klimatilpasset
-      Erosjonssikring, planteernæring, tiltak mot tørkestress, korrigering av jordforhold osv.

Hovedresultater av vår forskning

Kompost fremmer vegetasjonsetablering på undergrunnsmasser

Ettersom veikanter slås ønsker en ikke næringsrik jord i veikantene som gir kraftig plantevekst. Derfor er det aktuelt å etablere vegetasjon direkte på undergrunnsmasser. Dette kan gi en vanskelig start for plantene men våre forsøk har vist at bruk av et tynt lag kompost gir god og rask etablering av ønsket vegetasjon.

De samme metodene har også gitt god vegetasjonsetablering på avgangsmasser fra gruvedrift. Et tynt lag næringsfattig kompost som jorddekke bidrar til å få etablert et større mangfold av arter tidlig i suksesjonen. 

Slampellets og kompost bidrar til bedre planteetablering og vekst i anleggsjord
Under anleggsarbeid blir jord flyttet, blandet og ofte komprimert slik at den mister struktur og porøsitet som er så viktig for rotveksten. Våre forsøk har vist at innblanding av slampellets og kompost har en positiv effekt på rotutvikling og vekst i anleggsjord og undergrunnsmasser. 

Moser på steintipper og tørkeutsatte masser
Etablering av vegetasjon på masser som er grove eller tørkeutsatte kan ta veldig lang tid. Da kan det være aktuelt å etablere kryptogamer som moser og lav for å få fortgang på den naturlige suksesjonen. Våre forsøk har vist at tiltak for å forbedre mikroklimaet øker etablering av moser betraktelig. Dette legger grunnlaget for videre vegetasjonsutvikling.

Stedegent plantemateriale
Bioforsk har prosjekter på oppformering av stedegent plantemateriale til ulike formål lokalisert til Bioforsk Øst og Bioforsk Nord. Bioforsk fikk i 2011 et nytt prosjekt (ECONADA) som ledes av Trygve Aamlid ved Bioforsk Øst, Landvik. Prosjektet skal skaffe kunnskap om produksjon og bruk av stedegent plantemateriale i økologisk restaurering etter inngrep. 

Revegetering i kystlynghei
På oppdrag fra Statoil fulgte vi vegetasjonsutviklingen i traseen til rørledningen fra Åsgard til Kårstø gjennom lyngheiområdene i Nord Rogaland. Det var en rask og vellykket reetablering av vegetasjonsdekke i fuktige områder, mens det var store problemer på tørre vindutsatte områder. Graving av rørgater har stor effekt på lokal hydrologi så det er viktig å sette realistiske mål for restaurering i fuktig lynghei. Ekstra tiltak må tas med hvis en ønsker å tilbakeføre en mosaikk av tørre og fuktige elementer i kystlynghei. 

Prosjekter

1999 – 2005 Evaluering av revegetering av kystlynghei i traseen til Åsgard gassrørledning
2006-2008 Regionalt utviklingsprosjekt på nye bruksområder for organisk avfall i Rogaland
2008-2009 Evaluering av vegetasjonsetablering i vegskråning på Skurve, Gjesdal kommune.
2008-2010 Vegetasjonsetablering på avgangsmasser fra gruvedrift
2011-2014 ECONADA