NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Bytrær og plantevalg i byer
bytrær_web.jpg
Bytrær har viktig symbolverdi for stedene og nytteverdiene er store. De vanskelige vekstforhold kan gi store skader og redusere levetiden til trærne. Mange av våre viktigste treslag er nå sterkt truet av nye sykdommer og skadedyr.

Bioforsk leverer kunnskap for valg av plantemateriale og metoder for etablering og skjøtsel som kan forlenge levetid, øke kvaliteten og redusere livstidskostnadene for bytrær.

Trær er det elementet som er mest synlig i byenes grøntarealer. Trærne bidrar sterkt til å sette særpreg og har stor symbolverdi og gunstige effekter i by- og tettstedsmiljøene. Særlig de store og monumentale trærne har mange nytteverdier.

Mange steder dør imidlertid trærne få år etter planting og de når aldri den størrelsen og kvaliteten de burde ha. Årsakene til dette kan være mange, men hovedproblemene er knyttet til for lite vekstvolum og kompakte vekstmasser av dårlig kvalitet. Forurensing, ikke minst vegsalting, er faktorer som ofte reduserer vekstkraft og kvalitet hos trær. Tilrettelegging for planting og eventuell utskifting av plantene innebærer store kostnader for kommunene, investeringer som en bør få noe igjen for.

Et annet problem er mange steder feilslått skjøtsel av trærne. Dette bidrar til dårlig estetisk kvalitet og i verste fall store problemer med råte i stamme og greiner. Bioforsk har i flere år levert kunnskap for valg av plantemateriale og metoder for etablering og skjøtsel som kan forlenge levetid, øke kvaliteten og redusere livstidskostnadene for bytrær.

Bioforsk kan bidra med kunnskap om:

-       Plantevalg for ulike miljøer
-       Design for størst mulig stabilitet og estetisk verdi
-       Metoder for god etablering, med vekt på vekstvolum og type vekstmedier
-       Skjøtselsmetoder for trær  

Hovedresultater av vår forskning

Rett valg av plantemateriale
Vi har synliggjort at utvalget av trær som brukes langs veier og i byer og tettsteder består av et alt for lite utvalg av arter. Dette er en alvorlig trussel for stabiliteten til byens vegetasjon. Vi har arbeidet med utvalg av planter innenfor Sorbus aucuparia og med planter til spesielle formål. Léplanting har vært ett av arbeidsområdene som har gitt kunnskap om plantevalg til forskjellige forhold.

Bruk av vegetasjon til å redusere luftforurensing
I et samarbeid mellom University of Life Sciences i Warszawa og Bioforsk Vest, har en i et treårig prosjekt undersøkt hvor mye partikler og forurensing som avsettes på blader av busker og trær i bymiljø. Dette arbeidet vil få konsekvenser for hvilke planter vi vil anbefale og hvordan en kan bruke vegetasjon bevisst for å skjerme mot forurensing, for eksempel ved lekeplasser, skoler, barnehager og boligområder langs gater og veger. Prosjektet har en egen hjemmeside 

Saltstress langs veiene
Bruk av avisingskjemikalier langs veiene har store konsekvenser for trær og busker. Vi har dokumentert effekter på vekst og utvikling i planteslag aktuelle som bytrær og aktuelle metoder for å redusere skadene av vegsalting.

Prosjekter

1997 – 2002 - Cost E12; Urban forests and trees
2009 - Effekter av avisingskjemikalier på vegetasjon
2010 – Grøntveileder for Vestlandet. Statens Vegvesen
2009 – 2011 – Phytoremediation and air quality of cities

 

a a a