NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Etablering og skjøtsel av grøntanlegg
etablering og skjøtsel_1_web.jpg
En optimal etablering og skjøtsel er avgjørende for kvaliteten til grøntarealer. For aktørene som skal etablere grøntarealer er det viktig å bruke de metodene som gir best resultat.

I neste omgang har etableringen stor betydning for skjøtselsfasen, både for arealenes kvalitet og kostnader til skjøtselsarbeidet. Etterspørselen er økende etter kunnskap om miljøvennlige og kostnadseffektive metoder for etablering og skjøtsel.

Derimot kan en godt lage grøntanlegg som er lite krevende i forhold til skjøtsel, men da må en enten planlegge dette allerede fra starten, eller en må sørge for å ekstensivere de grøntanleggene som opprinnelig var tilpasset intensiv skjøtsel. Rett framgangsmåte i etableringen vil kunne gi langt større nytte av byenes og tettstedenes grøntarealer, samtidig som en kan spare store beløp for kommunene i skjøtselsfasen. Valg av vekstmasser og plantemateriale, etableringsmetodikk og ugraskontroll er viktige komponenter i etableringsfasen.

Bioforsk kan bidra med kunnskap om

  • Valg av plantemateriale og etableringsmetodikk
  • Etablering og skjøtsel av grasdekte arealer og plantinger med busker og trær
  • Oppbyggingen av vekstmasser til grøntanlegg, både for ekstensive arealer og for bruk av busker og trær i krevende veg- og gatemiljø.
  • Evaluering av sikkerhet forbundet med trær, samt beskjæring av busker og trær

Hovedresultater av vår forskning

Valg av plantematerialet
Plantekvaliteten er avgjørende for hvor godt og raskt plantene etablerer seg. Plantene må ha et godt rotsystem og en god balanse mellom rot og topp. En rask etablering vil bety mindre problemer med ugras,tørke og skadegjørere. En vel gjennomført etableringsfase sparer derfor store kostnader i framtiden og gir god kvalitet og stor nytteverdi. I kartlegging av rogn, fant vi at morplantene har stor betydning for frøplantenes egenskaper.

Bruk av jorddekke til ugraskontroll
Et jorddekke av organisk avfall som flis eller kompost av hage-park avfall er et like effektivt jorddekke som bark. Brukt i rett mengder gir det en effektiv ugraskontroll. 

Rotutvikling i anleggsjord
Jord i nye anlegg er ofte en blanding av undergrunnsmasser og toppjord som har mistet struktur og gir vanskelige forhold for rotutvikling. Våre forsøk har vist av innblanding av organisk avfall som matavfallkompost og slampellets har en positiv effekt på rotutvikling og etablering av grøntanleggsplanter.

Bruk av organisk avfall i vekstmedier
I et Regionalt Utviklingsprosjekt (RUP) i Rogaland ble slam og kompost som innslag i vekstmedier testet med gode resultater. Videre har resultatene vist hvordan en kan bruke jordforbedring til å øke veksten i busker og trær til grøntanlegg, og at mengder må tilpasses den jordtypen som er aktuell på stedet.

Prosjekter

2001 ORIO. Bruk av store mengder slam til spesielle formål
2002-2004 ORIO. Bruk av slam og kompost i grøntanlegg
2005-2007 Regionalt utviklingsprosjekt ”Organisk avfall i Rogaland”

a a a