NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Langvarige felt
LangvarigeFelt.jpg Foto: Mikkel Bakkegard
Langvarige felt brukes for å studere langtidsvirkninger av ulike dyrkingsmåter på avling, jordegenskaper og miljø. Blant disse er gjødslingsforsøk startet i 1922, jordarbeidingsforsøk (1977/80) og dyrkingssystemforsøk (1989).

Møystadfeltet

Det langvarige gjødslingsforsøket på Møystad ble anlagt i 1922 og er fortsatt i drift, selv om Møystad ble nedlagt som forskingsstasjon i 1975. Dette er det eneste forsøket av slik varighet som fortsatt er i drift i Norge.

I forsøket sammenlignes bruk av husdyrgjødsel med ulike kombinasjoner av N, P og K i mineralgjødsel på til sammen 18 forsøksledd og fire gjentak. Feltet har én vekst i året og et sjuårig omløp. Omløpet består av tre engår, tre kornår og ett potetår. I 1983 ble gjødslingsnivået i forsøket noe oppjustert for å være mer i tråd med dagens praksis.

Dyrkingssystemforsøket

Dyrkingssystemforsøket på Apelsvoll, som ble anlagt i 1989, er designet for å måle langsiktige effekter av ulike produksjoner og driftsintensiteter på avlinger og kvalitet, utvasking og avrenning av næringsstoffer, samt endringer av av jordas kjemiske, fysiske og biologiske egenskaper.

Langvarige jordarbeidingsforsøk

Langvarige forsøk med ulike jordarbeidingssystemer utføres både på Bioforsk sin tidligere forskningsstasjon Kise på Hedemarken og på UMB sin tidligere forsøksgård Øsaker i søndre Østfold. Forsøkene på Øsaker utføres i samarbeid med Forsøksringen SørØst.  På Kise er jordarten morene lettleire, mens på Øsaker er det en stiv leirjord. Det eldste av forsøkene ble startet allerede i 1977. Alle forsøkene driftes med ulike kornomløp, men vekstskiftet varierer noe fra felt til felt. I forsøkene inngår ulike jordarbeidingssystemer med og uten pløying.

Alle de langvarige forsøkene har stor verdi og gir unike muligheter for studier av hva som skjer over tid med ulike jordparametere ved forskjellige driftsforhold og klimaforhold.

a a a