NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Sorter og dyrkingsteknikk i grønnsaker
SorterDyrkTekSalathosting-Landvik-juli-2. Foto: Erling stubhaug.

Rett dyrkningsteknikk for både nye og gamle sorter er et viktig forskningsområde for Bioforsk. Viktige dyrkningsrelaterte problemstillinger er næringsforsyning, vanning og plantehelse. I tillegg er det fokus på kulturforsøk som omfatter så-/plantetid, plantetall, høsting og lagring.


Både fra et ressursmessig og helsemessig synspunkt er det klare mål om at forbruket av grønnsaker bør økes. Dette tror vi kan oppnås med større mangfold og høyere kvalitet. Dette er derfor viktige mål for grønnsaksforskningen i Bioforsk.

Innen området sortsprøving er Bioforsk først og fremst engasjert med sorter av mindre dyrka grønnsaker, gjerne sett i relasjon til dyrkningsteknikk og innholdsstoff. Kulturer det arbeides spesiell med er kepaløk, grønn asparges og jordskokk. Den tradisjonelle sortsprøvingen av andre arter foregår for det meste i regi av forsøksringene.

Innen dyrkningsteknikk arbeides det spesielt med fosfor- og nitrogengjødsling med hensyn til gjødseltype, mengder og fordeling. Dette ses nå i sammenheng med eventuell justering av fosfornormene. Det vil i større grad bli satt fokus på mer eksakt tilførsel av gjødsel og vann sett opp mot kvalitet, men også i forhold til faren for tap av næringsstoff/avrenning fra jordbruksarealene.

Det blir også arbeidet på området vanningsstrategier der vi ser på tilføringsmetode, vannmengder, tidspunkt og intervall i forhold til jordtype og vekster. Vi arbeider også med spesifikke anbefalinger til ulike grønnsaksslag i forhold til plantetall, høstetidspunkt og lagring.

a a a