NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Dyrkingsteknikk i korn
Dyrkingsteknikk.jpg. Foto: Aina Lundon

Viktige dyrkingsrelaterte problemstillinger er næringsforsyning, jordarbeiding, jordforbedring, vanning og plantevern. Målet er høye avlinger med ønsket kvalitet, produsert på en miljømessig forsvarlig og lønnsom måte.


Gjennomført god agronomi er grunnlaget for å produsere avlinger med høy kvalitet, samtidig som det medfører minst mulig uheldige effekter på omkringliggende miljø. Bioforsk driver forskning og kunnskapsutvikling innen dyrkingsteknikk som vil danne basis for fremtidens veiledning.

Dyrkingsteknikken skal ivareta jordas evne til vedvarende å være grunnlag for en planteproduksjon som er forsvarlig med hensyn til avlingsmengde, produktkvalitet, økonomi og miljø.

Jordarbeidingen skal sikre god etablering og utvikling av plantene. Samtidig kan jordarbeiding øke risikoen for avrenning av næringsstoffer. Forskningen innen jordarbeiding har derfor som mål å legge grunnlag for høye avlinger med ønsket kvalitet samtidig som hensynet til jordkvalitet og miljø ivaretas.

Bioforsk kvalitetssikrer og forbedrer grunnlagsmaterialet for gjødslingsplanlegging. Dette skjer gjennom en kontinuerlig oppfølging av gjødslingsnormer og utvikling av gjødslingsstrategier som bidrar til effektiv utnyttelse av næringsstoffene i jord og gjødsel. Riktig mengde gjødsel, gunstig plassering og optimale tidspunkt for tildeling av gjødsla er sentrale stikkord. Gjødslingshåndbok. Nitrogenprognoser.

Planteverntiltak som vekstregulering og soppbekjempelse må sees i sammenheng med resten av dyrkingsteknikken. Utprøving og utvikling av plantevernstrategier har som mål å bidra til tiltak som med minst mulig miljøpåvirkning sikrer friske planter som konkurrerer godt mot ulike skadegjørere. (Sjukdommer i korn, VIPS korn)

Man utvider stadig områdene for høstsådde vekster som høsthvete, rug og høstraps i Norge. Gjennom forsøk med sorter, såtider og planteverntiltak og testing av herding og frosttoleranse under kontrollerte forhold produserer Bioforsk kunnskap som reduserer risikoen for vinterskader.

Bioforsk har generelt god kompetanse på dyrkingsteknikk. Forskningen innen dyrkingsteknikk legger stor vekt på en helhet der effektivitet, kvalitet og miljø sees i sammenheng.

a a a