NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Avrenning fra samferdselssektoren
NAT_avrenning_K3.jpg

Overvann er nedbør som ikke infiltrerer i grunnen, men renner av på harde overflater som tak, veier, parkeringsplasser og flyplasser. Vannet kan inneholde høye konsentrasjoner av miljøgifter, suspendert materiale, næringsstoffer og salt.


Veier, tunneler og miljøgifter
Veitrafikken er ofte hovedkilden til miljøgifter i urbant overvann. Utbyggingsprosjekter med sprengning og masseforflytning kan også forurense avrenningsvannet dersom ikke nødvendige tiltak er etablert. Ved tunnelvasking har Bioforsk påvist høye konsentrasjoner som kan gi skadelige miljøeffekter ved utslipp i mindre vassdrag. Sterkt økning i bruk av vegsalt for å øke friksjonen har vist seg å ha negative miljøeffekter. Saltet kan skade vegetasjonen langs vegen og påvirker vannkvaliteten i grunnvann og overflatevann som bekker og innsjøer. Det pågår flere prosjekter i regi av Statens vegvesen som kartlegger skadeomfanget og ser på alternative metoder for salting som gir færre miljøskader.

Flyplasser
Av flysikkerhetsmessige årsaker er det nødvendig å bruke avisingskjemikalier på fly og baner. Vanligvis brukes organiske avisingsmidler. På avisingsstasjonen samles spill av avisingsvæske opp og behandles i renseanlegg. Imidlertid renner betydelige mengder avisningsvæske av når flyet akselererer for å ta av. Denne kan føre til forurensing av grunnvannet.  Bioforsk har siden starten av 1990 tallet arbeidet både med kartlegging og naturbaserte rensetiltak mot avisningsvæske langs rullebaner på flyplasser.

Lokal behandling av overvann
I Norge er det en økt interesse for lokal behandling av overvann, spesielt i forbindelse med veiavrenning, større boligutbyggingsprosjekter og flyplasser. Overvannet kan ofte renses lokalt i naturbaserte rensesystemer som dammer og våtmarker eller i infiltrasjonsløsninger. Bioforsk Jord og miljø har gjennomført en rekke undersøkelser som karakteriserer utslipp og ser på rensing av næringsstoffer og miljøgifter. Naturbasert behandling av forurenset overvann gir en positiv effekt for vannkvaliteten og som flomdempende tiltak, men kan også gis en utforming der tiltaket inngår som elementer i parker og grøntområder (grønnstruktur) og som områder for biologisk mangfold.

a a a

NAT_avrenning_K1.jpg

NAT_avrenning_K3.jpg

NAT_avrenning_K4.jpg

NAT_avrenning_K5.jpg

NAT_avrenning_K6.jpg

NAT_avrenning_K7.jpg

NAT_avrenning_K8.jpg

NAT_avrenning_K9.jpg

NAT_avrenning_K10.jpg