NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Klimaeffekter
Ved mye nedbør og vannmettet jord, kan det bli stor avrenning fra jordbruksarealer. Foto: Bioforsk
Klima og vær har vesentlig betydning for landbruksavrenningen. Vannet er den drivende kraften i avrenningen av næringsstoffer, som fører til at næringsstoffer tapes fra jord og tilføres resipienter.

Jordbrukshydrologi
Jordbrukshydrologien bestemmer avrenningen. Endringer i nedbørmengder, -intensitet og fordeling fører til endringer i avrenningen fra landbruksarealene. Langsiktig overvåking utgjør et verdifullt grunnlag for forskningen. Forskerer i Bioforsk analyserer eksisterende data for å finne svar på fremtidens utfordringer.

Klimaendringer
Høyere gjennomsnittstemperaturer og endringer i nedbørmønster er forventede konsekvenser av klimaendringer i Norge i følge forskningsprosjektet RegClim. Mer ekstremvær som for eksempel mer intensive regnepisoder og økt frekvens av vekslinger mellom fryse- og tineepisoder vinterstid er forventet. Dette kan også skje en endring i varighet av snødekke og tidspunkt for snøsmelting.

Overflateavrenning
Tele og dannelsen av tette islag på jordoverflaten fører til at smeltevann ikke kan infiltrere i grunnen, også i jord som ellers har høy infiltrasjonsevne. Dette kan føre til at smeltevann samles i lokale forsenkinger eller gi økt overflateavrenning. Dersom smeltevannet inneholder forurensninger som for eksempel næringsstoffer, partikler, salter fra veg, avisingsmidler kan dette gi økt risiko for grunnvannsforurensing eller forurensing av overflatevann.

Klimaendringer om vinteren vil få konsekvenser for hydrologi generelt, men skadeomfanget kan bli mer omfattende på mindre skala som for eksempel i forhold til urban infrastruktur, veger, bygninger men også for små nedbørfelt i landbruksdominerte områder der økt erosjonsrisiko og næringsstoffutvasking kan bli et større problem. Kunnskap om bakenforliggende prosesser og oppbyggingen av modeller som tar tilstrekkelig hensyn til disse er nødvendig for å kunne si noe om mulige konsekvenser av klimaendringer.

Vinterdynamikk i jord
Bioforsk Jord og Miljø (tidligere Jordforsk) har hatt flere forskningsprosjekt som inkluderer studier av vinterdynamikk i jord som påvirker hydrologiske prosesser og forurensingsfare både i urbane og landbruksdominert områder. Arbeidet inkluderer feltmålinger av overflateavrenning og infiltrasjon på jordbruksarealer og i nærheten av veg og rullebaner, samt modellering av disse prosessene. Prosjektene har for en stor del blitt finansiert av Forskningsrådet, men også brukere av kunnskapen som Oslo lufthavn, Gardermoen og Statens vegvesen har bidratt.

Aktuelle prosjekt:

JOVA

a a a