NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Integrert vannressursforvalting
Risplanting i Godavari River Basin, India. Foto: Ragnar Våga Pedersen

Med forskere innen både natur- og samfunnsfag arbeides det i flere tverrfaglige prosjekter med bl.a. utvikling av verktøy for beslutningstakere. Forskningen baseres på en integrert forståelse av naturforhold, samfunnsforvaltning og brukernes behov.


Innen integrert vannressursforvaltning baseres forskningen på en integrert forståelse av naturforhold, samfunnsforvaltning og brukernes behov. En av Bioforsks styrker er muligheten av å sette sammen tverrfaglige prosjekter der forskning om vannressursforvaltning kan kobles med forskning på landbruk, matvareproduksjon, spredt avløp, avfallshåndtering og mange andre emner. I tillegg samarbeider vi med forskere innen en lang rekke disipliner fra andre institutter og universiteter i inn- og utland.

EUs rammedirektiv for vann
EUs rammedirektiv for vann er på mange måter et verktøy for integrert vannressursforvaltning, med sitt fokus på brukermedvirkning og med et bredt spekter av kvalitetselementer for både biologi, kjemi og hydromorfologi. Bioforsk har deltatt aktivt i implementeringen av direktivet i Norge, og er kunnskapsleverandør bl.a. til Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Statens Landbruksforvaltning, Durektoratet for naturforvaltning og Statens Forurensingstilsyn. Direktivet gjennomføres i store deler av Europa, noe som gir forskere en unik mulighet for å gjennomføre FoU innen dagsaktuelle problemstillinger som er felles for landene.

Bioforsk leder for tiden flere internasjonale prosjekter hvor en viktig målsetning er å skaffe forvaltningsrettete forskningsresultater for en mer integrert vannressursforvaltning:

STRIVER-prosjektet er et EU-finansiert prosjekt hvor fire store vassdrag sammenlignes. Vassdragene er Glomma i Norge, Tejo/Tagus i Spania og Portugal, Sesan i Kambodia og Vietnam, samt Tungabhadra i India. Prosjektets målsetninger omfatter bl.a. utvikling av tverrfaglig metodikk for å evaluere og gjennomføre integrert vannressursforvaltning. Forskere innen ulike naturfaglige og samfunnsfaglige disipliner samarbeider innen dette prosjektet som avslutter med en stor konferanse i Belgia i mai 2009.  

DRIMON er et prosjekt om to grenseoverskridende vassdrag på Balkan. I innsjøene Prespa (i Albania, Montenegro og Hellas) og Skadar (i Montenegro og Albania) undersøkes tilførsler av næringsstoffer og respons i innsjøsystemet, sammen med samfunnsfaglige undersøkelser av sektorene jordbruk og turisme.

a a a

IWRM Sandhenting 2.jpg

IWRM Plantevernmidler 1.jpg

IWRM Plantevernmidler 2.jpg

IWRM Mekong.jpg

IWRM Kambodsja.jpg

IWRM_web_drying fish.jpg

IWRM River Moraca.jpg

IWRM Lake Prespa.jpg