NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Hydrologi
Jordbrukslandskap. Foto: Bioforsk

Innen overflatehydrologi satser vi særlig på å forstå hydrologiske prosesser i jordbruksdominerte nedbørfelt (agrohydrologi). Vi arbeider med ulike modeller for å få bedre kunnskap om bl.a. effekten av klimaendringer på hydrologi og vannkvalitet.


Overflatehydrologi i vassdrag med jordbrukspåvirkning (Agrohydrologi)
Bioforsk har bred kompetanse på hydrologiske forhold i jordbruksvassdrag. Gjennom JOVA-programmet overvåkes bl.a. hydrologiske forhold i et landsdekkende nett av små nedbørfelt dominert av jordbruk. Fagfeltet er nært knyttet mot hydroteknikk.

Som følge av klimaendringer forventes endringer i nedbørmønster og derfor også i vannføring i vassdragene. Mer ekstremvær som for eksempel mer intensive regnepisoder og økt frekvens av vekslinger mellom fryse- og tineepisoder vinterstid er forventet, samtidig som varighet av snødekke og tidspunkt for snøsmelting kan endres.

Overflateavrenning
Tele og dannelsen av tette islag på jordoverflaten fører til at smeltevann ikke kan infiltrere i grunnen, også i jord som ellers har høy infiltrasjonsevne. Dette kan føre til at smeltevann samles i lokale forsenkinger eller gi økt overflateavrenning. Dersom smeltevannet inneholder forurensninger som for eksempel næringsstoffer, partikler, salter fra veg, avisingsmidler kan dette gi økt risiko for forurensing av både grunnvann og overflatevann.

Klimaendringer gir konsekvenser
Klimaendringer
om vinteren vil få konsekvenser for hydrologi generelt, men skadeomfanget kan bli mer omfattende på mindre skala som for eksempel i forhold til urban infrastruktur, veger, bygninger men også for små nedbørfelt i landbruksdominerte områder der økt erosjonsrisiko og næringsstoffutvasking kan bli et større problem.

Kunnskap om bakenforliggende prosesser og oppbyggingen av modeller som tar tilstrekkelig hensyn til disse er nødvendig for å kunne si noe om mulige konsekvenser av klimaendringer.

 

 

 

a a a