NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Vannkvalitet
Båt på Vansjø. Foto: Bioforsk

Bioforsk overvåker vannkvalitet i grunnvann, bekker og elver blant annet i forbindelse med implementeringen av vanndirektivet, og bruker data i ulike tilstandsvurderinger, trendanalyser og modeller.


Bred vannfaglig kompetanse
Bioforsk har bred kompetanse om vannkvalitet og spesialkunnskap om næringsstoffer og forurensingstransport i grunnvann, elver, bekker og nedbørfeltet som helhet. Vi benytter ulike modeller for å forstå prosessene i nedbørfeltet og for å lage scenarier om bl.a. effekter av et endret klima på vannkvaliteten i vassdragene. Vannkvalitet er nært knyttet til prosessene i hele nedbørfeltet, og vår kompetanse omfatter derfor også hydrologi og hydrogeologi.

Vannovervåking
Bioforsk overvåker vannkvalitet blant annet i forbindelse med implementeringen av vanndirektivet, og har bred kompetanse på overvåkingsmetodikk i elver, bekker og grunnvann. Vi driver JOVA-programmet og deltar også i flere nasjonale og regionale overvåkingsprogrammer, herunder RID-programmet (elvetilførsler til havet fra 46 norske vassdrag), overvåkingen av Vansjø-Hobølvassdraget, Leiravassdraget og vassdrag på Jæren. Næringsstoffer og pesticider er viktige parametre. Metodeutvikling for mer kostnadseffektiv overvåking står sentralt i arbeidet og vi undersøker blant annet nytteverdien av sensorer og automatiske prøvetakere. Vi samarbeider med blant andre NIVA, NVE og NGU i ulike vannovervåkingsprosjekter.

Bruk av data - tilstandsanalyser og trender
Vi benytter vannkvalitetsdata blant annet til analyser av tilstand og utviklingstrender over tid. Vår spesialkompetanse på å tolke utviklingstrender i vannkvalitet i bekker og elver, gjør at vi bedre kan skille mellom naturlige variasjoner og menneskelig påvirkning. Vi bistår også med å designe gode overvåkingsprogram slik at det blir lettere å vurdere påvirkningskilder og nødvendige tiltak innen landbruk og spredt avløp.

Modellering
Bioforsks forskere benytter seg av en rekke ulike modeller, fra statistiske via empiriske til mer komplekse modeller. Vi benytter grunnvannsmodeller til å forutsi strømninger av vann i grunnen, og statistiske modeller til å interpolere mellom vannkvalitetsdata i bekker og elver. I økende grad benyttes større nedbørfeltbaserte modeller for å kunne forklare prosesser i nedbørfeltet og for å kunne vurdere mulige effekter av klimaendringer. Vi har også utviklet GIS-baserte modeller som beslutningsstøtte for blant annet valg av tiltak i nedbørfelt. 

Databaser
Bioforsk har tilgang til en rekke viktige data som lagres i databaseløsninger ved instituttet. Våre to viktigste databaser omfatter

a a a