NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Miljøgifter i jord
FaggruppeMiljogifter Foto: Bioforsk

Seksjonen arbeider med problemstillinger knyttet til et bredt spekter av miljøgifter, for eksempel tungmetaller, nanopartikler organiske miljøgifter som PCB, PAH, PFOS og pesticider. Vi studeres forskjellige prosesser som transport, nedbryting og effekter på organismer (økotoksikologi). Forståelse av disse prosessene brukes så i vurdering av miljørisiko for mennesker og økosystemer, samt for utforming av ulike tiltak.


Utslipp fra industri og dagliglivet
Kjemikalier og stoff som brukes i industri eller i dagliglivet vil alltid i større eller mindre grad også slippes ut i miljøet, dvs. i jord eller vann. Miljøgifter tilføres jord som utslipp i forbindelse med uhell eller ulovlige utslipp og kan utgjøre en alvorlig trussel for mennesker og dyr. Giftige kjemikalier blir også tilført jord og vann gjennom f.eks. avrenning fra avfallsdeponier, fra veiavrenning, bruk av avløpsslam og plantevernmidler på landbruksområder, utslipp fra industri og husholdninger og atmosfærisk nedfall av langtransporterte miljøgifter.


Naturlige kilder for utslipp av giftige forbindelser

Ikke bare menneskelig aktivitet fører til utslipp av giftige forbindelser, men det finnes også naturlige kilder for utslipp av giftige forbindelser. Tungmetaller kan vaskes ut fra grunnfjell som alunskifer når den graves opp og kommer i kontakt med oksygen. Skogbranner fører til dannelse av polysykliske hydrokarboner (PAH) og dannelse av klorerte dioksiner og furaner, osv.


Ekspertise på flere typer miljøgifter
Ved Bioforsk har vi ekspertise på flere typer miljøgifter. Disse kan grupperes som tungmetaller, nanopartikler, radioaktive stoffer og organiske miljøgifter. Den siste gruppen er svært variert og omfatter alt fra enkle og nedbrytbare løsemidler til bromerte og klorerte stoffer som PCB bromerte flammehemmere. Vårt arbeid med miljøgifter omfatter kildekartlegging, sprednings- og nedbrytingsstudier, effektvurderinger, og utforming av tiltaksplaner for private og offentlige oppdragsgivere.

a a a