NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Avfall som ressurs
FaggruppeAvfall Foto: Ove Bergersen

Det er viktig å karakterisere ulike avfallstyper for å kunne velge best mulig måte å håndtere avfallet på, og oppnå effektiv resirkulering. Biologisk behandling av organisk materiale som husdyrgjødsel og matavfall bidrar til fornybar energi og foredling av avfallsbasert gjødselvarer.  


Biologiske behandlingsmetoder
Utnyttelsen av ressursene i organisk avfall forutsetter gode, robuste og kostnadseffektive behandlingsmetoder. I en tid preget av økt utarming av ressursgrunnlaget er det viktig å resirkulere næringssalter som nitrogen, fosfor og andre mineraler, samt å kunne ta vare på stabilt organisk karbon. Biologiske behandlingsmetoder som biogassbehandling og kompostering er godt egnet, og lett nedbrytbart organisk materiale kan samtidig omdannes til fornybar energi i en biogassprosess.

Både utnyttelsen av fornybar energi, redusert produksjon av mineralgjødsel og det å hindre at organisk avfall frigjør metan og lystgass er hver på sin måte viktige klimatiltak. Typiske avfallskategorier som det arbeides med er ulike typer næringsavfall, for eksempel fra meierier, matavfall, fiskeensilasje, landbruksavfall samt husdyrgjødsel.

Bioenergisenteret Campus Ås
Bioforsk har mye erfaring med kompostering og biogassbehandling av ulike avfallstyper. Vi har kompetanse og disponerer avansert utstyr som gjør at vi kan dokumentere og optimalisere disse behandlingsprosessene. Gjennom Bioforsk sin deltakelse i Bioenergisenteret på Campus Ås og den nasjonale satsingen på bioenergi gjennom CenBio-senteret tilføres det betydelige ressurser og det etableres i denne sammenheng et eget laboratorium for biogass-studier.

Ved siden av ressurser i organisk avfall finnes også uorganiske restprodukter, for eksempel aske fra biobrensel, som inneholder elementer og har egenskaper med gode muligheter for anvendelse jord

Vi disponerer forsøksarealer for planteproduksjon, egnet for dyrkingsforsøk med restprodukter fra biogassprosesser, kompostprodukter og andre avfallsbaserte produkter. Dette, også sett i sammenheng med vår kompetanse innen miljøgifter jord og vår kompetanse innen jord og klima, gir oss muligheter for en helhetlig og løsningsorientert tilnærming til utnyttelsen av avfall som ressurs.

a a a