NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Måleteknikk og laboratorietjenester
NAT_ingress_Feltlab.jpg

Måletekniske gruppe er spesialisert på miljøovervåkning og miljøprøvetaking av overflatevann og grunnvann. Her tilbys tjenester innen vannmengdemåling, sensorovervåkning, datalogging og datapresentasjon på web-løsninger. Seksjonen har også ansvar for drift av et forsøks- og forskningslaboratorium. På dette laboratoriet kan forskerne utføre en rekke forskjellige undersøkelser under kontrollerte forhold.


Måleteknikk vannmengde og vannkvalitet

Måleteknisk gruppe har lang erfaring med å etablere og drifte målestasjoner for vann fra landbruksarealer, sigevann fra avfallsdeponier, avrenning fra veier og flyplasser etc. Dette omfatter blant annet å sette ned målerenne for vannføring og vannprøvetaker, samt instrumentering for temperatur, vannmengde, pH, ledningsevne og andre parametre. Løpende data overføres via mobiltelefon til en database, og resultatene presenteres på Internett. Prøvene kan tas som stikkprøver eller som tids- eller volumproporsjonale og analyser besørges.

Ved boring av tuneller og andre større byggeinngrep er det viktig å overvåke grunnvannstanden. Endret grunnvannstand kan endre hydrologien i et område med følger som uttapping av vann, setninger i grunnen og endret vegetasjon. Injisering av rett mengde av tettemasser ved tunelldriving er avgjørende for å oppnå en ønsket grunnvannstand etter at tunellen er etablert. Måleteknisk gruppe har store prosjekter med grunnvannsovervåking. Det etableres brønner i samarbeid med oppdragsgiver og spesialiserte brønnfirma. Måleteknisk gruppe samarbeider med våre hydrogeologer og monteres trykkceller for vannhøydemåling. Data sendes via mobiltelefon til en database. Resultater kan presenteres på internett, eventuelt kombinert med varsler ved større endringer i grunnvannsstanden. Oversikt over våre tjenester i egen fane til høyre.

Forskningslaboratoriet

I forskningslaboratoriet til Bioforsk Jord og miljø utføres spesialanalyser og forsøksoppsett for undersøkelser av jord, sediment, vann, avfall og filtermedier. Laboratoriet gir forskerne mulighet til å designe forsøk under kontrollerte forhold, hvor f eks lys, tempertur, trykk, vanndosering kan justeres og representative prøver tas ut for analyse. Laboratoriet benyttes til forsknings- og konsulentoppdrag. Oversikt over våre tjenester i egen fane til høyre.

a a a

NAT_feltlab_K2.jpg

NAT_feltlab_K3.jpg

NAT_feltlab_K4.jpg

NAT_feltlab_K5.jpg

NAT_feltlab_K6.jpg

NAT_feltlab_K7.jpg

NAT_feltlab_K8.jpg

Anaerobboks

Spretthaler