NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Fangdammer
Fangdammer i jordbrukslandskapet er et effektivt tiltak for å forbedre vassdragets renseevne. Fangdammer reduserer farten på vannet og partikler og partikkelbundet fosfor får tid til å sedimentere. I fangdammer skjer det også en kjemisk og biologisk binding av næringsstoffene i vannet.

Hvor bygges fangdammer?
Fangdammer etableres nedstrøms punktutslipp eller jordbruksarealer - først og fremst i områder med mye dyrka mark. Fangdammer bør være større enn 0,1 % av totalt nedbørfelt og bør lokaliseres så nær forurensningskilden som mulig, slik at en unngår å få mye vann fra utmark inn i dammen. Partiklene som sedimenterer er ofte større aggregater erodert fra overflaten av den dyrka jorda som vil brytes opp nedover i vassdraget.
 

Renseprosesser
Det er flere prosesser som bidrar til å fjerne partikler og næringsstoffer i fangdammer:

  • Sedimentering av partikler og partikkelbundne stoffer
  • Biologisk opptak og omdanning av næringsstoffer
  • Kjemisk binding av næringsstoff til sediment.

 

Renseeffekter
Bioforsk Jord og miljø har gjennom langvarige forsøk vist at fangdammer har god renseeffekt for både jord og næringsstoffer. I middel fjerner fangdammer som utgjør minst 0,1 % av nedbørfeltet 70 % partikler, 40 % fosfor og 10 % nitrogen.

Økt biologisk mangfold
Dersom det skal være fiskevandring i bekken, må en ta hensyn til dette ved etablering av tersklene, slik at de er mulig for fisken å passere. Vi kan også legge til rette for annet dyreliv ved å anlegge hekkeplasser på fugleøyer, dyretråkk og trekkveier langs dammen og overvintringssteder for amfibier.

Ved å plante vegetasjon i og langs dammen og sørge for variasjon i vannfart, dyp og bunnsubstrat, kan en stimulere til økt biologisk mangfold. Det har vist seg at fangdammer raskt etablerer biotoper for et rikt og variert insekt- og dyreliv.

En fangdam kan bestå av forskjellige komponenter; Sedimentasjonskammer, et eller flere våtmarksfiltre, overrislingssoner(våt vegetasjonssone), og terskler. En terskel kan kombineres med en traktorovergang der det er behov.

Et tiltak i tillegg til andre tiltak
Det finnes mange tiltak mot erosjon og næringsstoffavrenning. Fangdammer er et av dem. Fangdammen reduserer konsekvensene av landbruksforurensning i innsjøer og andre vannforekomster nedstrøms fangdammen, og den reduserer erosjon og næringsstoffavrenning fra jordbruksarealene. Derfor er det viktig å fokusere på tiltak på jordbruksarealene, f.eks. overvintring i stubb og balansert gjødsling, og bruke fangdammen som et ekstra tiltak der disse metodene ikke strekker til.