NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Kvithamar
Næring og samfunn etterspør kunnskap som kan sikra berekraftig landbruksproduksjon og arealbruk, og som legg grunnlag for meir ny verdiskaping i landbruket og tilgrensande næringar. Styresmakter på alle nivå etterspør stadig meir forskingsbasert kompetanse, både som støtte for politikk- og verkemiddelutforming, og ved evaluering av tiltak.

Bioforsk Midt-Norge har lang erfaring med eksperimentell forsking, og bruk av statistiske metodar. For å møte nye kunnskapsutfordringar er senteret i ferd med å byggje opp kompetanse også innanfor bruk av livslaupsanalysar og modellering i GIS.

Forskinga er i stadig oftare organisert i interne forskargrupper som også samarbeider med eksterne FoU-miljø. Men framleis kan ei rekkje oppgåver utførast av enkeltforskarar. Konseptuelle løysningar er likevel viktige for å kunna nå både djupt og breitt nok i høve til ein del sentrale FoU-tema for forskingssenteret:

  • Rett bruk av artar og sortar, og optimale dyrkingstekniske løysingar for å sikre landbruket best mogleg lønsemd i grovfôrbaserte husdyrproduksjonar.
  • Kunnskap om samanhengar mellom landbruksproduksjon og viktige verdiar i kulturlandskapet
  • Produksjon av offentlege gode og økosystemtenester i landbruket.
  • Dynamikken i og betydinga av viktige utviklingsprosessar som gjengroing, intensivering av landbruksproduksjonen, endring av produksjonssystema i landbruket, og andre utviklingstrekk i høve til biologisk mangfald.
  • Plantevekst og kvalitet i høve til klima og klimaendringar. Verknader på framtidig planteproduksjon i inn- og utmark.
  • Innovasjonar i planteproduksjonen, planter til bioenergiformål, dyrkingsteknikk og sortsprøving i fôrvekstar, potet, jordbær og bringebær.


Kvithamar var i mange år den viktigaste stasjonen for planteforedling i Planteforsk. I dag er GRAMINORs sortsutvikling i bygg i stor grad lokalisert til Trøndelag, med betydeleg samarbeid med Bioforsk Midt-Norge. Dei seinare åra har det vore lagt stor vekt på utvikling av nye sortar og dyrkingsteknikk som reduserer problema plantesjukdommar, og som tilfredsstiller kraftfôrindustriens krav til råstoffkvalitet.

a a a